İzinler

İzinler

TANIM

İnşaat işlerinde izinler: Bir projede yapılmadan ve yapılırken alınması gereken bazı belgeler ve izinler vardır bunlar şu şekildedir.

İmar Durum Belgesi: Konutun bulunduğu belediyeden alınacak ve parsellerin durumunu gösteren belgedir. İnşaatın belirtilen arsaya yapılıp yapılamayacağını, binanın arsadaki oturum, inşa edilebilir toplam m²’sini, arsanın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını arsanıza tevhit veya ifraz gerekip gerekmediği gibi birçok bilgi içeren bu belge inşa sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Proje Onayı: İnşa edilecek konutun belediyeden projesinin onaylanması gerekmektedir. Proje onayı konutun inşa edilebilir yeterliliğe sahip olduğunu göstermektedir.

İnşaat (Yapı) Ruhsatı: İnşaat için projeye belediye onay vermişse inşaatın başlaması için tek bir izin alınması gerekmektedir. Bu da Yapı Ruhsatıdır. Yapı Ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilen izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için yapı ruhsatı alınması zorunludur. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamaz.

Temel Üstü Ruhsatı: Temel Üstü Ruhsatı belediyeler tarafından alınması zorunlu belgeler arasındadır. Binanın doğru kurulduğunu gösteren belgedir. İnşaata devam etmek için su basmanı (inşaat Zemin kat döşeme seviyesi) aşamasında belediyeden alınmalıdır.

Kat İrtifakı Tesisi: Bağımsız bölümlerin arsa paylarının belirlenmesi ve tapuda ayrı ayrı işlem görebilmesinin sağlanması için inşaata verilecek belgedir. Bu belgeyle binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vb. birçok detaya açıklık getirilirken arsa payı devredildiğinde kendiliğinden devredilmiş olur.

 

Dekorasyon işlerinde izinler; dekorasyon yapılacak alanlarda yapının taşıyıcı sistemlerinde ve dış görünüşünde şekli değişiklikler yapılacak ise belediyelerden yapı tadilat ruhsatı alınmalıdır. Yapı tadilat ruhsatı için şu adımlar izlenmelidir.

Tadilat ruhsatı dilekçesi: bağlı bulunan (… İlçesi, … Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Parsel sayılı yerim için onaylanan projeler doğrultusunda tadilat ruhsatımın düzenlenmesi hususunu bilgilerinize arz ederim) belediyeye yönelik dilekçe.

Tapu Tescil Belgesi

İmar Durumu Çap belgesi: Yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri ve inşaat emsallerini gösteren bir belge.

Projeler: Mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resimler, hesaplar veya krokiler

UYGULAMA ALANLARI

Dekorasyon yapılması planlanan bütün alanlar

İnşaat yapımı için ve daha sonra yapılabilecek; statik ve cephe tarzı değişiklikler için yapım işine başlanmadan öce alınması zorunlu bir belgedir. Tadilat, tamirat ve dekorasyon işlerinde genel anlamda alınması zorunlu değildir. Ancak bu tarz işlemlerde kolon, kiriş ve cephe de değişiklik gibi işlemler yapılacak ise bu ruhsatı yapı tadilat ruhsatı olarak almak zorunludur.